Què està passant amb els Plans de Desenvolupament Comunitari, a barris d'habitatge social?Els tècnics/ques de Plans de Desenvolupament Comunitari, ubicats/des a diferents barris d’habitatge social de Catalunya, ens fan arribar el següent manifest amb la intenció d’informar-nos sobre els canvis que estan afectant enguany, a aquests programes i a la seva situació com a treballadors/es. 

Pots adherir-te signant aquest formulari, i d’aquesta manera, aportar el teu suport i unir-te a la causa que volem tots/es plegats defensar: la qualitat i la continuïtat dels Plans de Desenvolupament Comunitaris als barris d’habitatge social. Els Plans de Desenvolupament Comunitari (PDC), “són una estratègia d’intervenció social i territorial que, mitjançant un procés participatiu conjunt de tots els agents implicats, vol donar respostes globals a les necessitats d’una comunitat, amb la finalitat de millorar la qualitat de vida del conjunt de la població del territori”. Es tracta d’un programa de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària, del Departament de Benestar Social i Família, de la Generalitat de Catalunya. En el cas dels barris d’habitatge social, aquests plans surten a concurs anual o bianualment, segons estipuli la pròpia Generalitat.El passat mes de setembre de 2013 es va obrir la licitació del programa, per a la seva gestió durant l’any 2014 i, tot i que a data de 10 de febrer del 2014 encara no s’ha signat el conveni oficial, l’entitat adjudicatària d’aquest lot de PDC serà FAVIBC (Federació d’Associacions de Veïns d’Habitatge Social de Catalunya).Durant els darrers anys, els barris i territoris (d’habitatge social) als quals se'ls hi ha adjudicat un PDC, s’han anat modificant per diferents motius. En alguns casos, aquests canvis de territori s'han acompanyat tant d'informes de les treballadores comunitàries implicades, aportant els criteris tècnics necessaris per fonamentar la decisió, com de les opinions i criteris dels agents del territori, fent d’aquesta una decisió compartida.


Aquest any però, l’entitat gestora del programa (FAVIBC) ens ha comunicat unilateralment que durant el 2014 es pretenen eliminar els PDC de:

- Ripoll60 (Ripoll)
- Fontsanta-Fatjó (Cornellà de Ll.)
- La Florida (L’Hospitalet de Ll.)
- Can Clos (Ripollet),
- Badia del Vallès
- Montserrat – les Flors (Igualada).En contrapartida, s’ha decidit iniciar nous PDC a barris de Súria, Sallent, Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú, Constantí. Desconeixem si s’han realitzat informes de diagnòstic de necessitats que argumentin aquesta decisió, (una de les eines de treball fonamentals abans d’iniciar una intervenció comunitària). Les tècniques afectades no han estat informades en cap moment d’aquesta imminent decisió, de la mateixa manera que tampoc se’ls hi ha consultat cap informació durant tot el procés.


A una part dels tècnics/es afectats per aquesta decisió, se’ls hi ha ofert poder cobrir els llocs de feina dels nous PDC, però sense considerar que les distàncies en quilometratge no són assumibles per a treballadors/es a mitja jornada ni econòmica, ni temporalment. Per tant, una decisió en contra de la conciliació familiar, i del bon funcionament d’un programa d’acció/intervenció comunitària.


Durant els darrers 5 anys, totes les entitats socials o empreses que han gestionat els Plans de Desenvolupament Comunitari (a barris d’habitatge social), s’han trobat en diverses ocasions amb situacions d'impagaments i/o d’endarreriments dels mateixos, per part de la Generalitat. Això ha incidit en l'economia de les entitats gestores i ha minvat els recursos econòmics necessaris dels propis projectes. Repercutint també, de manera molt directa, en la qualitat i la quantitat de projectes que es podien dur a terme, d’una manera òptima, als territoris.


Les diferents entitats gestores del programa sempre han fet esforços per avançar aquests impagaments, perquè sabien que la Generalitat (per la naturalesa del contracte que tenen) acabarien pagant els deutes acumulats.

Però ara, a data del 31 de gener de 2014, i sota els arguments dels deutes acumulats de l’administració i de la manca de signatura i formalització del conveni definitiu del programa, per part de la Generalitat (i més concretament de la DGACC): La Federació d’Associacions de Veïns d’Habitatge Social de Catalunya (FAVIBC), ha decidit extingir el contracte d’obra i servei que mantenia amb les tècniques de diversos plans de desenvolupament comunitari, sense cap avís previ i sense tenir en compte els projectes i el treball engegats als diferents territoris:

- PDC Pla del Remei (Vic)
- PDC Sector Sud (Sabadell)
- PDC Montigalà – Batllòria (Badalona)
- PDC Pla del Bonaire (Terrassa)
- PDC Can Tusell (Terrassa)
- PDC la Balconada (Manresa)


La decisió s’ha pres sense comptar amb les persones implicades al treball comunitari. A més a més, la pròpia entitat gestora (FAVIBC) no ha posat els esforços al seu abast per defensar els processos comunitaris i els projectes que s’estan duent a terme als barris, per millorar la qualitat de vida dels ciutadans/es. Lluny de fer una recerca de possibles solucions participatives, comptant amb l’òptica dels qui estan implicats als PDC (tècnics/ques, associacions de veïns, entitats i serveis participants, administracions locals, veïns i veïnes), han pres mesures basades principalment en criteris econòmics, allunyant-se del seu ideal de treball amb i per les persones.

Considerem també molt significatiu que tots aquests canvis, s'han anat decidint i produint de manera paral·lela al procés d’eleccions a representants dels treballadors/es a FAVIBC, promogut per un grup de treballadores de la pròpia entitat.


Un dels objectius d’aquests representants electes, seria actuar com a interlocutor vàlid entre les treballadores i l'entitat en tots aquests casos d'impagaments o retards amb els pagaments de les nòmines. Ens sembla molt destacable doncs, que deu treballadores de les setze que conformen el bloc de tècniques comunitàries de la FAVIBC, siguin les impulsores d'aquest procés de electoral, i que l'entitat reaccioni donant per acabada la relació laboral que mantenia amb una part d’aquest grup de treballadores (suspenent el seu contracte d’obra i servei) i forçant a la mobilitat geogràfica, a aquelles tècniques que tenen un contracte indefinit.

A tot aquest procés relatat, hem d’afegir-hi que durant els darrers anys, s’ha fet visible la manca d’una aposta real de l’Administració pels processos comunitaris i la participació ciutadana, a partir de la retallada de recursos dels PDC.

Des de l’any 2010:
- S’han reduït les jornades laborals dels/es tècnics/ques, equilibrant tots els PDC a barris d’habitatge social, a mitja jornada.
- S’ha reduït la formació i la coordinació dels tècnics/ques, a la mínima expressió.
- Han minvat els recursos econòmics per al desenvolupament de projectes comunitaris.

A les decisions preses unilateralment per l’Administració, es sumen altres mesures imminents, com l’establiment d’un horari fix, uniforme i preferentment de tardes, per a tots els PDC a barris d’habitatge social, que tinguin continuïtat.

Una decisió que no beneficia a ningú, ja que va en detriment de la flexibilitat que precisa el treball comunitari, dins del seu desenvolupament quotidià. Però que tampoc té en compte les necessitats particulars de cada territori, ni les disponibilitats de les entitats i els recursos amb els que es fa comunitat. I per últim, una decisió que dificulta la conciliació de la vida laboral i familiar dels/es tècnics/ques comunitaris/es i la impossibilitat de compaginar 2 PDC o 1 PDC amb una altra feina, per tal d’obtenir els ingressos que permetin viure econòmicament, de forma òptima.

És per tot això que manifestem la nostra disconformitat amb tot el que està passant amb els PDC a barris d’habitatge social i us demanem la vostra adhesió al present text, i a les següents demandes de millora.

Demanem:

- Diàleg previ i acord, entre els agents socials implicats, tècnics i l’Administració, en els casos de supressió o creació de nous Plans Comunitaris.

- La realització d'un diagnòstic comunitari previ, per iniciar un nou PDC, que posi de manifest la necessitat de la seva implementació al nou territori.

- El pagament íntegre i immediat, per part de la Generalitat de Catalunya, de tots els deutes que acumula (sempre segons FAVIBC) amb l’entitat gestora dels PDC a barris d’habitatge social.

- La garantia dels nostres drets laborals i de llibertat sindical, com a treballadors/es de Plans de Desenvolupament Comunitari a barris d’habitatge social, sigui quina sigui l’entitat gestora del programa: horaris i conciliació familiar, mobilitat geogràfica, reducció de la jornada laboral i acomiadaments.
- La reincorporació immediata dels/les 5 companys/es a les quals l’entitat va extingir el seu contracte d’obra i servei, el passat 31.01.2014.

- Uns horaris de treball que responguin a les necessitats reals del territori, mantenint la necessària flexibilitat horària del lloc de feina.

- Disposar com a treballadors/es, d’una coordinació, supervisió i formació tècniques, adequades als nostres llocs de feina.


Catalunya, 10 de febrer de 2014


Les tècniques i els tècnics dels Plans de Desenvolupament Comunitari

Alexandra Dufour, PDC Badia del Vallès
Raquel Rull Agulló, PDC Ripoll60
Verònica Rodríguez Alonso, PDC Sector Sud, Sabadell
Marta Rio Llobregat, Sector 2, Terrassa
Cristina Caballero López, PDC Pla de Bon Aire i PDC Can Tusell, Terrassa
Meritxell Closa Mateu, PDC Sant Llorenç, Terrassa i PDC Can Clos, Ripollet
Alba Monfort Mestre, PDC la Balconada, Manresa
Guiomar Vargas Gómez, PDC Pla del Remei, Vic
Roger Romero Romeu. PDC Montigalà – Batllòria, Badalona
Khristian Giménez Màrquez, PDC la Florida, L’Hospitalet de Ll. i Fontsanta – Fatjó, Cornellà de Ll.

Per tal de rebre més informació, us podeu adreçar a la següent adreça de correu electrònic: queestapassantpdcfavibc@gmail.com

Comentaris