Participació Activa per als Joves del districte 6è de Sabadell

Aquest curs l'alumnat d'Animació Sociocultural del Ribot i Serra tornem a participar al Programa de Participació Activa per als Joves del districte sisè (PAJJ-6).

El PAJJ-6, pretén treballar a partir de la motivació dels joves del barri per a un objectiu col·lectiu i així fer-los participis de la construcció i promoció d’un nou model social; participatiu, intercultural, cohesionant, inclusiu, lliure i crític.


El PAJJ-6 es bassa en la necessitat detectada pels agents educatius que treballen al districte en relació a la falta d’implicació dels joves amb la seva comunitat i en la falta de coneixement dels recursos que tenen al seu abast.Aquest procés participatiu, pretén ser un mecanisme de suport, als joves, que motivi i potenciï l’activitat i la vinculació d’aquests en la seva comunitat, així com,un punt d’interrelació i intercanvi entre les diferents agents educatius del barri (entitats, instituts, associacions,…)
ANTECEDENTS

El treball realitzat durant els cursos 2009/10 i 2010/11 mitjançant el Programa de Participació Activa per als Joves del districte sisè (PAJJ-6), amb el treball conjunt de diferents entitats, ens ofereix un marc d’actuació al territori propici per fomentar l’augment del capital social a partir de les organitzacions juvenils del barri.
Aquesta màxima la deduïm dels resultats obtinguts de les tutories i les comissions encetades el cursos passat.
 • Tutories als Cursos de 3r i 4t dels instituts de referència (400 joves)
 • Comissions de treball per a treballar en accions al districte (60 joves)
 • Formació com a monitors (20 joves)
 • Voluntariat per part de alumnes d’Animació Sociocultural (20 joves)
A partir del treball realitzat pels agents educatius del barri (escoles, tècnics, voluntaris,..) i del foment de l’esperit crític dins i fora de les aules hem arribat a una participació activa i real d’un nombre de joves important. Però encara ho és més que aquest vulguin ser formats.
ORGANIGRAMA
OBJECTIUS
Objectius Generals
Les necessitats detectades que reflecteixen els eixos de treball es concreten en els següents objectius generals del Programa:
 • Motivar la participació activa dels joves al seu entorn més immediat
 • Apropar les activitats educatives generades al barri/districte als centres d’ensenyament.
 • Donar a conèixer les diferents expressions relacionades amb la cultura de carrer.
Objectius específics
Dels objectius generals del Programa en deduïm tres àmbits d’intervenció, on concretarem els objectius específics:
 • la participació juvenil,
 • la coordinació entre els agents educatius del barri/districte/ciutat
 • l’expressió de la cultura de carrer
Participació juvenil
 • Potenciar la xarxa de relació (participativa) dels joves vinculant tots els agents educatius del barri.
 • Fomentar activitats que requereixin de la participació activa dels joves.
 • Potenciar l’esperit crític dels joves a partir de la reflexió.
Coordinació entre entitats educatives
 • Fomentar la coordinació, en les línies de treball dels instituts, amb els altres agents educatius del barri/districte/ciutat
 • Establir relacions de coordinació i acció entre els espais joves dels barri/districte/ciutat.
Expressió i cultura de carrer
 • Fomentar la participació dels joves vinculats a les diferents expressions relacionades amb la cultura de carrer.
 • Sensibilitzar als joves i a la societat en general sobre els valors positius de les diferents expressions de la cultura de carrer.

METODOLOGIA

Metodologia de la intervenció

Línies educatives
El PAJJ-6 pretén ser un procés participatiu on els diferents agents del barri/districte/ciutat aportin les eines necessàries, als joves, per desenvolupar Programas propis. Dins aquesta línia d’actuació hem de definir quin paper té l’educador o tècnic en aquests procés, el facilitador.

En el procés participatiu la articulació d’entitats, associacions o institucions han de servir per a que l’opinió del jove pugui arribar a tenir incidència a les polítiques públiques i en la modificació d’estructures que entorpeixen, a vegades involuntàriament, aquest dret.

La Intervenció
La intervenció a dur a terme es basa a partir dels diferents àmbits d’intervenció: participació juvenil, coordinació entre entitats educatives, expressió i cultura de carrer i les accions que es portin aterme s’orienten a cada una d’aquestes tasques.

La metodologia a seguir és una metodologia activa i dinàmica entre els diferents agents educatius del barri/districte/ciutat i els joves; on els agents prenen la forma de facilitador. Les activitats plantejades van dirigides a desenvolupar el moviment participatiu dels joves al barri/districte/ciutat, a partir de l’apropament d’aquests a la base del teixit social. Els diferents agents educatius que treballen al barri/districte/ciutat són les eines que facilitaran aquest apropament en base a:
 1. Tallers i dinàmiques de grup; a partir del treball als centres educatius de referència i als espais joves de referència
 2. Creació de comissions de treball; es facilitaran espais de discussió i treball per desenvolupar les tasques relacionades amb el Fes-te al carrer i/o altres propostes que puguin sortir d’aquestes taules.
A més el treball intern i de coordinació agents educatius al capdavant del Programa es basaran en:
 • Treball en xarxa; entre tots el agents educatius implicats en la intervenció
 • Treball en equip; planificació conjunta i unificació de criteris
 • Avaluació; es pretén avaluar,
  • el grau de participació dels joves del districte,
  • l’adequació de les activitats proposades
  • la consecució dels objectius plantejats,
  • la intervenció dels agents educatius
  • els recursos disponibles
La coordinació entre els agents educatius barri/districte/ciutat, com a eines per a potenciar la participació activa els joves és ineludible en eltreball de recopilació d’informació, suport i orientació en el procés. Una vegada creades les comissions de treball on els joves desenvoluparan les activitats a portar a terme dins el marc d’actuació, es farà un acompanyament en la acció.

Comentaris