Acció Educativa Comunitària

Antonio Alcántara |  Educablog
Actualment l’educació supera els límits de les parets de l’escola, obrint-se al medi i conquistant nous espais d’intervenció. D’aquesta manera passem d’una educació exclusivament formal i reglada a altres de caràcter no formal  i informals on cada vegada té més influència en el procés formatiu de l’ésser humà. Aquest espai d’educació no formal i informal ha estat i és el propi de d’entitats socioculturals que desenvolupen la seva tasca en el temps de lleure. Aquets punt de trobada entre aquest dos espais formatius és el que anomenem l’Àmbit de l’Acció Educativa Comunitària. És el punt de trobada de dos realitats que es complementen i que cada vegada estan tendint més ponts.


Ens posicionem davant un nou paradigma educatiu un nou marc d’intervenció que va més enllà de les escoles o de les entitats socioculturals.

És un paradigma educatiu compartit per l’educació formal i no formal a través d’espais diferenciats d’aprenentage significatiu on les relacions professor-alumne són flexibles, i personalitzades; on l’ensenyament  està orientat als processos; on els sistemes de treball són en grup i creatius; amb espais oberts i amb interacció amb el medi. És a dir des d’uns recursos i mètodes actius basats en una comunicació bidireccional, horitzontal i en xarxa.

   COMPONENTS   PARADIGMA EDUCATIU
   RELACIONS   Personalitzades, col·laboratives i centrades a l’educand.
   PROCESSOS   Ensenyament i treball orientat als processos
   ESPAIS   Oberts: entorn
   TEMPS   Permanent: tota la vida
   MÈTODES   Actius, inductius, auto  aprenentatge
   RECURSOS   No formals i informals
   ORGANITZACIÓ   Treball en equip, horitzontal, amb iniciativa i en diversitat
   COMUNICACIÓ   Bidireccional, treball en xarxes

Així definim la finalitat de l’Acció Educativa Comunitària com l’educació integral de la persona a través d’hàbits, destreses i valors que potenciïn la seva autonomia personal  i fomentin la participació a la comunitat.

Alguns exemples pràctics:
Taula de Franja de Nou Barris: http://sites.google.com/site/franja9b/
Taula Socioeducativa Pla Comunitari de Roquetes:   http://www.noubarris.net/pcroquetes/tienesplan.html

Comentaris