Estudi sobre la Joventut estrangera a Catalunya

El present butlletí pretén fer una radiografia de la joventut estrangera que viu a Catalunya a partir de l'anàlisi de diverses variables demogràfiques i econòmiques. Atès que és a partir dels 16 anys que l'escolarització no és obligatòria i que aquesta és l'edat mínima per treballar, totes les variables s'han analitzat considerant joves les persones compreses en el tram dels 16 als 29 anys. L'any 2009 suposaven el 17,2% de la població total i més d'una quarta part (el 27,3%) tenien nacionalitat estrangera, principalment procedents del Marroc, Romania i Equador.

Demografia

 • Perfil demogràfic

  A Catalunya, el 27,3% de la població jove és de nacionalitat estrangera. En total, són més de 350 mil nois i noies de diverses procedències, principalment marroquina, romanesa i equatoriana. Els col·lectius més joves són els nacionals de Brasil i Hondures, en què el 40% de la població té de 16 a 29 anys. La joventut pakistanesa està molt masculinitzada (hi ha 8 nois per cada noia), mentre que la de Rússia compta amb dues noies per cada noi.

Distribució

 • Anàlisi territorial

  En 60 petites poblacions catalanes no hi consta cap jove estranger empadronat. En canvi, hi ha 8 municipis on suposen més del 10% de la població total. Hi ha comarques com l'Anoia, el Berguedà o el Ripollès en què el pes dels estrangers en el conjunt de joves no arriba a un de cada cinc, mentre que en comarques com l'Alt Empordà, el Montsià, la Segarra o la Val d'Aran, més del 35% dels joves són estrangers.

Treball

 • Mercat de treball

  El pes dels joves que no estudien ni estan treballant (ja sigui perquè no troben feina o perquè no la busquen) és del 22,9% entre els autòctons i del 38,4% entre els estrangers. I és que la taxa d'atur dels joves estrangers supera la dels autòctons en 10 punts. El perfil del jove aturat és el d'un home amb estudis secundaris i amb experiència en el sector dels serveis. L'entrada en vigor de la reforma de la LOEx ha facilitat l'accés al mercat de treball a molts joves estrangers reagrupats.

Educació

 • Formació

  Un 15,9% dels joves de 16 a 29 anys segueixen estudis reglats un cop superada l'etapa d'escolarització obligatòria. Entre els estrangers la proporció no arriba a 8 de cada 100 joves, mentre que entre els autòctons hi ha 19 matriculats per cada 100 empadronats. Les proporcions augmenten notablement en la franja més jove: entre els 16 i els 18 anys el 71,7% dels joves de nacionalitat espanyola i el 55,6% dels estrangers estan matriculats en algun centre educatiu català.

  FONT: BUTLLETÍ Immigració GENCAT

Comentaris