Menys discursos i més BetaCamp. BetaCamp 18

27, 28, 29 i 30 d’agost de 2018 a la casa de colònies Mas Pagès

El betacamp és una trobada oberta per crear, desenvolupar i potenciar idees i projectes en col·laboració amb persones que comparteixen l’entusiasme per l’educació.

El betacamp és una trobada oberta a tothom. Tanmateix, l’aforament està limitat a la capacitat dels espais, i la reserva es farà per rigorós ordre d’inscripció.

El betacamp és un esdeveniment autogestionat i sense ànim de lucre. El cost de participació és el resultat d’una estimació per tal que es puguin cobrir les despeses d’organització.* A la secció INFO ÚTIL hi pots trobar el detall dels preus.

Organització: assemblea i nodes

El betacamp es basa en un principi senzill: ningú és espectador, tothom és participant.

Els continguts els proporcionen les persones participants en forma de tallers, esdeveniments participatius o creacions compartides. Aquestes propostes dels participants s’anomenen nodes de treball, o simplement nodes. Els nodes són la peça clau del betacamp, les dinàmiques de treball i col·laboració giren al seu voltant.

L’altre espai de col·laboració i participació central és l’assemblea.

Assemblea

L’assemblea és l’òrgan principal de decisió i comunicació. En ella passaran coses com:

 • Repàs, proposta i debat d’activitats.
 • Presentació de les noves persones participants.
 • Explicacions de l’estat del treball del nodes, així com demandes de col·laboració, necessitats, ajuda, problemes oberts, experteses…
 • Proposta i decisió de compra de material.
 • Propostes i decisió per l’espai de sermons i altres espais de participació.
 • Explicació de l’estat de comptes de betacamp.

Nodes

Un node és una proposta de treball que sorgeix de l’interès d’una o vàries persones participants per una temàtica concreta, i que volen aprofitar les sinergies de la trobada per crear, desenvolupar i potenciar aquesta proposta en col·laboració amb altres persones.

El betacamp és una trobada oberta, tothom és lliure de proposar un node. Et convidem a què ho facis!

Les persones responsables d’un node, en la mesura del possible, es comprometen a:

 • Tirar endavant amb la proposta feta.
 • Intentar crear vincles amb altres nodes o persones participants.
 • Participar a les assemblees: demanar i oferir suport, fer noves propostes…
 • Documentar el procés i els productes elaborats per tal que pugui ser útil a terceres persones.
 • Compartir els productes-materials sota llicències lliures que permetin el seu ús.
 • En el moment de fer la inscripció es demanarà a les persones responsables de cada node que descriguin breument la proposta de treball per tal d’incorporar-la al web.

Altres espais de participació

For fun: Durant el betacamp es duran a terme diferents esdeveniments per alegra-nos l’esperit. Aquests sorgiran de les persones participants.

Sermons. Els sermons són ponències de no més de 10-15 minuts. Cada dia hi haurà una franja horària reservada per tal de què les persones que ho vulguin tinguin l’oportunitat de sermonejar sobre un tema que els interessi.

Els sermons no es programaran amb antelació al betacamp, es proposaran i decidiran a les assemblees. Totes les persones participants estan convidades a sermonejar.


Comentaris