Portafoli digital


El portafoli digital és un instrument en suport informàtic de recollida documental diversa amb un objectiu concret determinat pel seu àmbit d'aplicació en forma de col·lecció de treballs, dossier o carpeta dinàmica organitzat al voltant d'un conjunt de normes o metes que permet tant la presentació com l'aprenentatge, l'avaluació o l'anàlisi des de la reflexió preferentment individual.


Es tracta d'un instrument, és a dir, un conjunt de diverses peces combinades adequadament perquè serveixi amb un determinat objectiu en l'exercici de les arts i els oficis. És també allò de què ens servim per fer alguna cosa, o allò que serveix de medi per fer alguna cosa o aconseguir un fi. El portafoli digital ens serveix per una finalitat alhora que és un medi per a obtenir un fi i és també un conjunt d'elements orientats a un objectiu.

Utilitza suport informàtic, és clar. El portafoli digital fa una recollida documental consistent a recollir una sèrie d'evidències autèntiques i diverses que poden incloure text introduït, arxius electrònics, imatges, multimèdia, blogs, entrades, hipervincles, entrevistes...

L'objectiu ve fixat per la selecció de mostres de treballs o evidències de consecució d’objectius personals ordenats i presentats d’una determinada manera.

Caracterítiques

El fet de ser dinàmic permet fer continus canvis i modificacions al llarg del temps. La clau del portafoli digital és la reflexió. Es tracta de considerar allò que s'està treballant, com, per què, i què és el que s'ha descobert o aprés. Amb aquesta reflexió s'il·lustren els esforços, progrés i rendiment. Aquesta reflexió permet demostrar el creixement en el temps. I si és cert que la tecnologia permet fer-ho grupalment, el sentit primer del portafoli és que sigui individual.

Un portafoli digital pot adoptar diferents formats a Internet (pàgina web, bloc, wiki) o en suport físic (CD-ROM, DVD o memòria USB).

Convé destacar també la possibilitat d'interconnexió de diferents portafolis en un únic portafoli anomenat Netfoli.

L'ús del portafoli digital en l'àmbit educatiu possibilita processos d'autoreflexió  i millora sobre el procés d'aprenentatge:

 • Augmenta la participació de l'alumnat
 • Conscienciació del seu propi procés d'aprenentatge.
 • Augmenta el compromís amb el mateix aprenentatge, ja que és protagonista de les activitats que es desenvolupen
 • Incorpora nous recursos didàctics i tecnològics que afavoreixen i faciliten el desenvolupament de competències transversals i específiques de l'assignatura
 • Construcció conjunta del coneixement en la mesura que permet compartir materials, reflexionar i coordinar-se amb diversos grups d'estudiants.
 • Avaluació compartida i més justa incorporant l'avaluació externa del professor, la coavaluació entre companys i l'autoavaluació.
 • Major conscienciació i coneixement del procés d'aprenentatge i el seu progrés, amb un seguiment continuat i retroalimentat.
Així, permet:
 • Avaluar tant el procés com el producte.
 • Motivar a l'alumnat a reflexionar sobre el seu propi aprenentatge participant en el procés d'avaluació.
 • Desenvolupar destreses col·laboratives entre l'alumnat.
 • Promoure la capacitat de resolució de problemes.
 • Estructurar les tasques d'aprenentatge (establir el que és obligatori i el que és optatiu).
 • Proveir al professorat d'informació per ajustar els continguts del curs a les necessitats dels estudiants.

Elaboració del portafolis digital d'ensenyament-aprenentatge

Barberà et al., (2006) entenen el Portfoli com un sistema d’avaluació integrat en el procés d’ensenyament-aprenentatge que consisteix en la selecció d’evidències que formen part d’un dossier que recull i aporta l’estudiant. Aquestes permeten l’alumne demostrar que aprèn i es possibilita el seguiment de l’aprenentatge.

A més d’incloure el recull d’evidències d’una manera ordenada i estructurada i de crear un disseny creatiu que mostri el procés d’aprenentatge i el procés intel·lectual i personal, ha d’incloure dos aspectes fonamentals: l’autoavaluació i la metacognició.

Segons Esteve (2004), per això caldria transferir progressivament a l’estudiant la consciència i el control de cada activitat d’aprenentatge, fomentar en l’estudiant un <> amb si mateix i, finalment, fomentar en el procés d’avaluació la confluència de diferents perspectives i en diferents moments.

Els portafolis es pot utilitzar com una manera, relativament simple, de realitzar un tipus d’avaluació alternativa, amb un enfocament competencial a partir d’aprenentatge per evidències i amb un diàleg formatiu entre el professor i l’estudiant. L'entorn digital facilita la representació de l’aprenentatge així com el procés d’aprenentatge mateix.

El Portfoli electrònic facilita l'asincronia i, per tant, es fa imprescindible l'ajuda educativa per assolir l'èxit desitjat. Les ajudes provenen del professor, company de classe, la plataforma o altres contactes i fonts.

Estructura

 1. Presentació, índex.
 2. Recollida, selecció, publicació de diferents tipus d’evidències: artefactes, produccions i reproduccions.
 3. Reflexió
 4. Connexió, interacció, diàleg: interacció i retroalimentació
 5. Valoració general: l’autoavaluació constant
 6. Publicació

Cinc consells per començar

 1. Defineix el teu objectiu i el públic dels portafolis que vols crear.
 2. Desenvolupa un arxiu digital dels teus treballs en format digital de manera que siguin fàcilment accessibles, preferiblement per la web.
 3. Selecciona artefactes que t’ajudin a explicar la teva història d’aprenentatge i reflexiona sobre el teu treball.
 4. Connecta els artefactes al teu portafolis amb hipervincles, afegint artefactes multimèdia o històries digitals sobre el teu aprenentatge.
 5. Publica el teu portafolis en un format que et sigui fàcil per compartir i comentar.

Eines

Un portafoli digital es pot desenvolupar amb moltes ferramentes a causa de la gran diversitat de programari disponible. L’objectiu específic que es vol aconseguir o la necessitat a satisfer seran els elements a tindre en compte per seleccionar l’eina o conjunt d’eines més adequades per a la seua implementació.

Es poden crear portafolis digitals segons siguin: genèriques, comercials, de codi obert, programari propi (local), blocs i wikis socials i eines híbrides.

 • Webnode, Wix, Weebly i Jimdo
 • Blogger, Wordpress, Drupal
 • Google Apps ofereix una completa xarxa social de treball i eines com Google Sites per dissenyar, crear i allotjar portafolis digitals. A més, hi ha complements orientats a educació.

Font: wikipèdia

Comentaris