Planificació estratègica

Per poder dur a terme una bona planificació estratègica de la nostra entitat, cal una bona cultura organitzativa que comprengui la necessitat, lideratge, hem de destinar temps i recursos al procés, i cal motivar la participació de tothom, i és necessària una constant revisió, a fi de poder aconseguir un resultat adequat a la realitat de la organització.
Montse Agudo a Xarxanet


En el primer recurs de reflexió estratègica de l'entitat, hem parlat de la importància del procés de reflexió estratègica dins de l'entitat i hem establert les fases principals.
A continuació, analitzarem les condicions i fases a tenir en compte a l'hora d'entomar un procés de reflexió estratègica.

1. Condicions que s’han de donar per a una bona planificació estratègica

Algunes de les condicions que s’han de tenir en compte a l’hora d’abordar un procés de reflexió i planificació estratègica, són les següents:
 • Disposar d’una bona cultura organitzativa: basada en la capacitat de reflexió crítica, la intenció de ser transparents i una actitud positiva respecte els canvis.
 • Disposar del temps necessari per a la reflexió: per aconseguir-ho, s’haurà de planificar bé el calendari de treball i alliberar el temps suficient per destinar-lo a la reflexió interna de l’entitat.
 • Disposar dels recursos suficients: s’ha de tenir en compte que el procés té un cost a nivell de recursos, tant personals com materials, de difusió, etc.
 • Implicació de totes les persones que pertanyen a l’entitat: en el procés s’han de sentir representades totes les persones que participen a l’entitat: junta directiva, base social, voluntariat, equip tècnic, etc.
 • Fomentar la participació activa: la forma d’aconseguir que el pla estratègic resultant sigui efectiu és comptant amb tots els punts de vista dels diferents col·lectius que integren l’entitat a fi que tothom s’hi senti representat.
Per poder dur a terme un procés de reflexió estratègica, s’ha de tenir en compte que hi ha tres fases principals, les quals són les següents: Fase preliminar, fase d’anàlisi, fase de desenvolupament i fase de síntesi.
Cadascuna d’aquestes fases, disposa de diferents actuacions, de les quals, destaquem les següents:
 • Formar un equip encarregat de liderar el procés.
 • Escollir els participants del procés de reflexió estratègica. Tenint en compte que s’hauria d’intentar ampliar la participació a tots els col·lectius que integren l’entitat.
 • Identificar les àrees en les que es centrarà la planificació estratègica.
 • Establir un calendari de treball.
 • Realitzar un DAFO de l’entitat, en el qual es determini les debilitats, les amenaces, les fortaleses i les oportunitats de l’entitat.
 • Definir les línies estratègiques a seguir i validació de les mateixes.
 • Definir els objectius estratègics a assolir per l’entitat.
 • Definir el pla d’accions que s’han de dur a terme per aconseguir els objectius.
 • Donar a conèixer el pla estratègic a totes les persones de l’entitat.
 • Aprovar el pla estratègic elaborat pel període determinat.
 • Implantar el pla estratègic dins l’entitat.
 • Establir un procediment de revisió del mateix.
3. Procés participatiu
Aquest procés de reflexió i planificació estratègica, a fi de poder incloure els diferents grups de persones que conflueixen dins de l’entitat, tenir una visió el més global possible i obtenir un major consens per part de totes les persones que hi estan implicades, hauria de ser el més participatiu possible.
Si l’entitat aconsegueix implicar al màxim de persones, s’aconseguirà una major cohesió i s’obtindrà més fàcilment que el pla es senti com a propi per part dels diferents col·lectius de l’entitat.

4. Revisió del Pla estratègic
Hi ha qüestions que es recullen dins del pla estratègic que, difícilment, canviïn d’un any per l’altre, com pot ser: la missió, la visió o els valors.
De tota manera, no s’ha de veure el pla com un instrument inamovible sinó que s’ha de fer una revisió constant dels objectius i accions a dur a terme a fi de poder adequar-lo a la realitat de l’entitat en cada moment.
Per poder fer aquesta revisió, es convenient establir un equip de treball que la dugui a terme.

Comentaris