La formació d’educadors/es en el lleure en la Formació Professional Inicial

Pilar Nus |  La formació professional inicial establerta mitjançant els cicles formatius de grau mig i superior, dóna resposta a la formació requerida per a les treballadores i els treballadors dels diferents sectors econòmics. En aquest cas, la formació d’educadors i educadores en el lleure s’inscriu en els cicles formatius de la Família Professional de Serveis Socioculturals i a la Comunitat.

El procés de definició de les formacions requerides en el sector del lleure educatiu i sociocultural arriba a la seva consolidació amb la publicació recent del primer títol de formació professional inicial.

El procés començà amb la publicació de la Llei Orgànica 5/2002, de 19 de juny, de qualifi cacions i de la formació professional, que establia l’ordenació d’un sistema integral de formació professional, qualificacions i acreditació per donar resposta amb eficàcia i transparència a les demandes socials i econòmiques mitjançant les diferents modalitats formatives.

Conseqüentment a tot això, el desplegament de la Llei Orgànica va portar a terme l’establiment d’un sistema nacional de qualificacions i formació professional per a la promoció i el desenvolupament de la integració de les ofertes de la formació professional, mitjançant el Catàleg Nacional de Qualifi cacions Professionals i l’avaluació i acreditació de les corresponents competències professionals.

Recentment, aquest procés es materialitzava amb la publicació, el passat 4 de juliol de 2012, de la qualificació Dinamització d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil (codi SC_2-564_2) i de la qualificació Direcció i coordinació d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil (codi SC_2-565_3) en el Catàleg de Qualifi cacions Professionals de Catalunya (Ordre ENS/196/2012, de 14 de juny).El procés es culmina amb l’elaboració dels currículums de tres títols de formació professional, els corresponents al CFGS d’Animació Sociocultural i Turística, CFGS d’Ensenyament i Animació Sòcioesportiva i el CFGM de Guia en el Medi Natural i Temps de Lleure, que incorporen les qualifi cacions professionals esmentades.

Mentre els títols de Tècnic/a Superior en Animació Sociocultural i Turística i de Tècnic/a Superior en Ensenyament i Animació Sòcioesportiva capaciten per a desenvolupar les funcions del director i directora d’activitats d’educació en el lleure i de monitor i monitora d’activitats d’educació en el lleure; el títol deTècnic/a en Guia en el Medi Natural i Temps de Lleure capacitarà per a desenvolupar les funcions de monitora i monitor d’activitats d’educació en el lleure. 

Per al proper curs escolar, està prevista la implantació del Cicle formatiu de Grau Superior d’Animació Sociocultural i Turística en tretze instituts d’Educació Secundària i centres educatius privats, repartits territorialment per tota Catalunya.

El CFGS d’Animació Sociocultural i Turística està emmarcat en l’espai de l’educació superior no universitària; de manera que, els requisits d’accés són tenir el títol del batxillerat, o un altre títol de tècnic/a superior, o equivalents, o haver superat la prova d’accés als cicles formatius de grau superior, o la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.Aquest cicle formatiu té una durada de 2.000 hores, de les quals 1.650 corresponen als mòduls professionals que s’imparteixen en el centre educatiu i 350 hores corresponen al mòdul de la Formació en centres de treball. 

Des de la Subdirecció General d’Ordenació de la Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial s’està treballant coordinadament amb la Subdirecció General de Joventut tant en la implantació dels cicles formatius com en el reconeixement de la formació bàsica dels monitors i directors d’activitats de lleure infantil i juvenil. El paper cabdal de les pràctiques en la capacitació dels educadors i educadores en el lleure, fa que l’alumnat que cursi aquests estudis pugui realitzar les pràctiques corresponents al mòdul de la Formació en centres de treball, en entitats autoritzades per la Direcció General de Joventut. I, aquell alumnat que hagi realitzat tasques de voluntariat en entitats reconegudes del lleure podrà sol·licitar l’exempció total o parcial del mòdul la Formació en centres de treball.

El darrer aspecte que creiem que té especial importància és el reconeixement de la formació i de l’experiència professional de les actuals monitores i monitors, així com dels directors i directores d’activitats de lleure infantil i juvenil. La coordinació entre ambdós departaments permetrà desenvolupar estratègies i mecanismes per duu a terme ambdós fets de manera progressiva.L’establiment dels currículums dels tres cicles formatius, CFGS d’Animació Sociocultural i Turística, CFGS d’Ensenyament i Animació Sòcioesportiva i el CFGM de Guia en el Medi Natural i Temps de Lleure, pel sector del lleure educatiu i sociocultural obre la porta a la integració dels sistemes de formació professional inicial, la F.P. ocupacional i la F.P. contínua. Fet que permetrà avançar en la professionalització dels i de les educadores en el lleure.

CENTRES QUE IMPARTEIXEN EL CFGS ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL I TURÍSTICA

Acadèmia Martínez (Lleida)
Bemen 3 (Barcelona)
Escola Tècnico Profesional Xavier
INS Guillem Catà (Manresa)
INS Ferran Tallada (Barcelona)
INS Francesc Vidal i Barraquer (Tarragona)
INS Ribot i Serra (Sabadell)
INS Ronda (Lleida)
INS Salvador Seguí (Barcelona)
INS Severo Ochoa (Esplugues de Llobregat) 
INS Vallvera (Salt)
Joan XXIII (L’Hospitalet de Llobregat)
Sant Ignasi

CFGS ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL I TURÍSTICA
Mòduls professionals
MP1 Context de l’animació sociocultural
MP2 Metodologia de la intervenció social
MP3 Animació turística
MP4 Activitats d’oci i temps lliure
MP5 Dinamització grupal
MP6 Animació i gestió cultural
MP7 Desenvolupament comunitari
MP8 Informació juvenil
MP9 Intervenció socioeducativa amb joves
MP10 Primers auxilis
MP11 Formació i orientació laboral
MP12 Empresa i iniciativa emprenedora
MP13 Anglès
MP14 Projecte d’animació sociocultural i turística.
MP15 Formació en centres de treball

Pilar Nus Rey, assesosora tècnica en la Família Professinal de Serveis Socioculturals i a la Comunitat. Departament d’Ensenyament

Article publicat a la revista Papers de Joventut, núm 122, pag. 26


Referències de normativa:

  • Llei Orgànica 5/2002, de 19 de juny, de qualifi cacions i de la formació professional publicada al BOE núm. 147, de 20 de juny de 2002
  • ORDRE ENS/196/2012, de 14 de juny, per la qual s’inclouen diverses qualifi cacions professionals i els corresponents mòduls formatius en el Catàleg de Qualifi cacions Professionals de Catalunya i en el Catàleg Modular Integrat de FP (DOGC núm. 6163, 4.7.2012)
  • Reial Decret 1684/2011, de 18 de novembre, pel qual s’estableix el títol de Tècnic Superior en Animació Sociocultural i Turística (BOE núm. 311, 27 de desembre de 2011).
  • Projecte de Reial Decret, pel qual s’estableix el títol de Tècnic Superior en Ensenyament i Animació Sòcioesportiva i se’n fi xen els ensenyaments mínims.
  • Projecte de Reial Decret, pel qual s’estableix el títol de Tècnic en Guia en el Medi Natural i de Temps Lliure i se’n fixen els ensenyaments mínims.
  • Projecte de Decret, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior en animació sociocultural i turística. 

(http://www.xtec.cat/web/curriculum/professionals/fp/titolsloe)

Comentaris