Cicle Formatiu d'Integració Social al Ribot i Serra

A més d'Animació Sociocultural i Turística, a partir del proper curs (15-16) impartirem en el torn de tarda el CFGS d'Integració Social a l'Institut Ribot i Serra de Sabadell.

Aquest cicle capacita l’alumnat per programar, organitzar, implementar i avaluar les intervencions d’integració social aplicant estratègies i tècniques específiques, promovent la igualtat d’oportunitats, actuant en tot moment amb una actitud de respecte cap a les persones destinatàries i garantint la creació d’entorns segurs tant per a les persones destinatàries com per el/la professional.


El cicle dura 2.000 hores distribuïdes en dos cursos acadèmics, 1617 hores de formació a l’escola i 383 hores de formació en centres de treball. 

Sortides Professionals

Un titulat superior en Integració social és un professional polivalent i adaptable a qualsevol tipus de feina en el sector dels serveis socials: administracions, centres de serveis socials, centres d’acolliment, centres d’inserció ocupacional i professional o bé en programes de prevenció i inserció social.

Podràs treballar com a educador de persones amb discapacitat física, psíquica  o sensorial, com a tècnic en programes d’ajut a domicili, en programes de prevenció i inserció de persones en risc de marginació social, i en programes d’inserció ocupacional.

La incorporació d'activitats professionals generades en nous sectors, com la mediació comunitària i la inserció laboral de persones amb discapacitat i de persones en risc d'exclusió social i de les víctimes de violència de gènere i de les seves filles i fills, augmentarà considerablement les possibilitats d'inserció laboral d'aquest titulat.


Els àmbits de treball seran:

 • Estructures o bé organitzacions empresarials o públiques que tinguin com a finalitat el desenvolupament de programes d’intervenció social.
 • Administracions públiques, fonamentalment municipals o autonòmiques.
 • Entitats privades, tant d’ànim de lucre com sense (ONG, associacions, fundacions, etc.).
 • Centres de serveis socials, com ara residències destinades a l’atenció de diferents col·lectius (tercera edat, persones amb discapacitat física o psíquica, persones amb malaltia mentals, etc.), centres d’acollida (de menors, de dones, de persones sense llar, etc.), habitatges tutelats, pisos compartits, miniresidències, comunitats terapèutiques, etc.
 • Centres d’ensenyament reglat.
 • Centres d’inserció ocupacional i professional.
 • Serveis d’ajut a domicili, específicament aquells que incloguin programes de prevenció o inserció social.

En general, el teu treball s’integrarà dins la feina d’un equip multiprofessional d’atenció social, juntament amb altres professionals de nivell superior. A més a més, la figura professional del tècnic superior en integració social és un perfil en constant evolució que pot desenvolupar ocupacions no especificades clarament en l’actualitat, especialment amb caràcter de comandament intermedi amb responsabilitat sobre un equip de persones.

Per exemple, noves professions en les quals els tècnics superiors en integració social tenen cabuda són:

 • Tècnic de programes d’ajut a domicili.
 • Tècnic de programes d’intervenció i inserció social.
 • Tècnic d’inserció social.
 • Tècnic d’inserció ocupacional.
 • Educador d’equipaments residencials.
 • Educador de persones amb discapacitat (física, psíquica o sensorial).
 • Treballador familiar.
 • Tècnic en mobilitat bàsica.

Continguts

 • Context de la intervenció social (132 hores)
 • Inserció sociolaboral (198 hores)
 • Atenció a les unitats de convivència (165 hores)
 • Mediació comunitària (132 hores)
 • Suport a la intervenció educativa (99 hores)
 • Promoció de l'autonomia personal (198 hores)
 • Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació (132 hores)
 • Metodologia de la intervenció social (132 hores)
 • Primers auxilis (66 hores)
 • Habilitats socials (132 hores)
 • Formació i orientació laboral (99 hores)
 • Empresa i iniciativa emprenedora (66 hores)
 • Projecte d'integració social (66 hores)
 • Formació en centres de treball (383 hores)
Més informació del currículum

Vies d'accés

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:
 • tenir el títol de batxillerat,
 • haver superat el curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau superior d'acord amb l'opció cursada,
 • tenir el títol de tècnic especialista, tècnic superior o equivalent a efectes acadèmics,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent,
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys.
 • Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir com a mínim 19 anys l'any en què es fa la prova o 18 anys si es té el títol de tècnic de la mateixa opció del cicle al qual es vol accedir.

Preinscripció i matrícula

Per cursar el cicle cal formalitzar la sol·licitud i presentar-la al centre i per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

Per ordenar les sol·licituds i atorgar les places quan el nombre de sol·licituds és superior a l'oferta, es dóna prioritat a:

 1. L'alumnat que ha cursat les modalitats de batxillerat prioritàries per al cicle corresponent. Aquestes sol·licituds s'ordenen segons la qualificació mitjana del batxillerat.
 2. L'alumnat que supera la prova d'accés i el que no ha de fer la prova tot i que no té accés directe al cicle. Aquestes sol·licituds s'ordenen d'acord amb la qualificació de la prova d'accés o de la qualificació que en permet l'exempció.
Els imports de la matrícula per als centres dependents del Departament d'Ensenyament són:

 • per curs: 360 euros
 • per crèdit: 65 euros
 • per mòdul de formació en centres de treball (FCT): 65 euros
 • per la compleció, per crèdit: 20 euros


Comentaris