Manifest horts comunitaris a Sabadell

Diversos grups de Sabadell van presentar el passat 16 d'octubre un manifest-proposta reivindicant el valor terapèutic i sociocultural dels horts urbans comunitaris.

Reunits els representants de:
Hort comunitari l'Escarola.
Hort comunitari Hort amb Gràcia.
La Ruda (Associació d'amics de Can Deu per l'agricultura ecològica).
Xarxa d'Intercanvi de Sabadell.
Futur Hort de Covadonga.
Ester Casanovas.
AEDEQ Asociación Española de Equinoterapias.


MANIFESTEN:

 • Que l'Ajuntament de Sabadell ha presentat una proposta d'Ordenació dels horts al terme municipal de Sabadell i que en el punt 7.3.3 tracta dels Horts provisionals en sòl urbà.
 • Que més enllà de la pràctica de l’horticultura en un entorn urbà hi ha uns objectius socioculturals que no s’expressen en el document i per això consensuen:
 • Que en aquesta proposta no es té en compte la vessant social i comunitària d'aquests horts.
 • Que els horts comunitaris donen un ús social a l’espai urbà tenint cura d’aquest espai i per tant eviten la marginació, brutícia i animals no desitjats que poden provocar perjudicis al veïnat.
 • Que la recuperació d'aquests espais fomenta la biodiversitat, enriquint el medi amb espais verds que milloren la qualitat de l’entorn i la vida social del barri.
 • Que s'hi poden recuperar varietats hortícoles locals.
 • Que té una vessant educativa pels infants.
 • Que pot ser un espai d’integració per a persones nouvingudes a través d’una pràctica que és comú a tot el món com és l’agricultura.
 • Que un espai com aquest pot ser utilitzat per Benestar Social per impartir cursos d’iniciació a l’hort urbà que ajudi a que persones en risc d’exclusió puguin cultivar a casa petites hortalisses per combatre tot tipus de malnutrició i facilitar l’accés a aliments.
 • Que es fomenta el respecte al bé comú i a la valoració que el treball en equip millora el resultat final d’una gestió.

SOL.LICITEN:

 • Que en un moment de crisi econòmica on l'atur i la desocupació provoquen un malestar social, s’hauria d’ afavorir una iniciativa que s'ha demostrat que és terapèutica.
 • Que l'Ajuntament agilitzi les gestions necessàries per accedir a l'ús d'un espai municipal o privat.
 • Que incentivi els propietaris privats a facilitar la recuperació d'aquests espais en desús.
 • Que potenciï un hort comunitari a cada barri per tal que el veïnat no s'hagi de desplaçar.
 • Que faciliti l'accés a aquests horts a persones amb diversitat funcional per tal d'afavorir-ne la integració en la societat.
 • Que faciliti la coordinació dels Departaments de Sostenibilitat, Educació, Cultura, Joventut i Benestar Social ja que tots ells poden col.laborar en l'ajuda de la gestió d'aquests espais com a lloc de trobada obert al barri.
 • Que es faciliti que la gestió d’aquests solars sigui a càrrec de les entitats del barri o de persones individuals interessades en la pràctica de la horticultura urbana on es fomentin les relacions intergeneracionals i interculturals.

Sabadell
16 d'Octubre del 2013

Comentaris