La construcció de la identitat entre els joves urbans Iniciació a l'estudi de les cultures juvenils


Vaig voler fer-vos una certa introducció, sempre en la línia de treballar el tema de la identitat, del que són els estudis sobre joventut, a partir de l’exemple que us vaig posar de la tesi de José Sánchez García sobre la construcció de la identitat entre els joves d’El Caire. L’afer va ser el com en contextos urbans podíem trobar proves de com es generaven noves formes d’adhesió identitària, noves “ètnies”, conformades per joves. És el que sovint es presenta com a “subcultures juvenils” i que es corresponen bastant amb el que la fantasia mediàtica anomena “tribus urbanes”,  agrupacions que expressen en termes morals, resolien en el pla simbòlic, però sobretot escenificaven als carrers, trànsits entre esferes incompatibles o contradictòries de la societat global en què s'insereixen, com, per exemple, obligacions laborals o escolars / oci, treball / atur, aspiracions socials / recursos reals, família / inestabilitat emocional, etc.

Manuel Delgado | El cor de les aparences

Aquest tipus de cultures o quasicultures juvenils de nou encuny no es limiten a reproduir els esquemes organitzatius ni les funcions iniciàtiques o de socialització dels grups d'edat registrats en altres societats o èpoques. Es tractava més aviat d'autèntiques noves formes d'etnicitat, ja no basades com fins ara en vincles religiosos, idiomàtics, territorials o històric-tradicionals, sinó molt més en paràmetres estètics i escenogràfics compartits, en xarxes comunicacionals en comú i en l'apropiació del temps i de l'espai urbans per mitjà d'un conjunt d'estratègies de ritualització permanent o eventualment activades. Cadascuna d'aquestes microcultures juvenils es correspondria llavors amb una societat, és cert, però a una societat en què la col.lectivitat humana que les constitueix ja ha renunciat a una altra forma de legitimació, arbitratge i integració que no sigui l’exhibició pública d'elements purament estilístics: vestimenta, dialecte, alteracions corporals, pentinat, gestualitat, formes d'entreteniment, pautes alimentàries, gustos ... Aquest és un cas en què seria del tot pertinent parlar d'autèntiques associacions de consumidors, en la mesura que els individus que assumeixen aquestes formes de fer pretendrien fundar el seu vincle a partir no de les seves condicions reals d'existència, ni dels seus interessos pràctics, sinó d'inclinacions personals que només poden ser satisfetes en ia través de el mercat.

El que assegura en aquests casos la solidaritat entre els membres d'aquesta societat i regula les seves interaccions externes i internes són unes posades en escena el marc predilecte de les quals és l'espai públic que colonitzen, ja sigui apropiant d'algun dels seus llocs, ja sigui creant els seus propis itineraris en xarxa per travessar-lo. En una paraula, estem davant grups humans integrats el criteri de reconeixement intersubjectiu dels quals no es fonamenta en un concert entre consciències, sinó entre experiències, i en el si dels quals la codificació de les aparences sembla jugar un paper central. Cultura en aquest cas s'utilitzaria no tant per fer referència a una manera coherent de viure, com per designar una forma no menys coherent de semblar, és a dir d'assumir un cert aspecte en l'aparició en públic, al carrer.

La vocació dels qui s'adhereixen a una d'aquestes cultures juvenils és, sobretot, la de ser distingits en aquest espai públic que estem veient que adopten com a propi i s'usen de manera intensiva. La parafernàlia estètica a què sovint s'abandonen en la seva representació de si mateixos i dels seus adhesions els permet operar una segregació perceptual, crear un diferencial semàntic sobre un pla de fons que no és monocrom ni homogeni, sinó, al contrari, hiperdivers, heterotòpic , impredictible. És això el que justifica la recerca d'elements conductuals, vestimentaris, corporals, estilístics, lingüístics ..., que resulten deliberadament nous, exòtics, futuristes, rupturistes, revolucionaris ..., que aparentment trenquen amb la tradició i els gustos majoritaris. La lògica d'aquesta mena de nou dandisme apareix del tot al servei de principis de visibilització i fins i tot de audibilizació -la música màquina a tot volum en els receptors dels cotxes, el soroll dels patins o els monopatins en lliscar sobre les voreres-, que estan planejades deliberadament per cridar l'atenció. D'aquí l'usdefruit intensiu del carrer per al que no deixa de ser una pràctica al mateix temps d'ostentació de presència física i de maximització de la distància estètica.

De tots els dispositius prostètics i escenogràfics que fan servir aquestes modalitats d'enquadrament dels joves -per alternatives que poguessin semblar- l'objectiu últim és la construcció i manipulació d'una identitat purament virtual que de fet no és només que es passi el temps representant-se a si mateixa, sinó que es redueix a la seva pròpia representació, reflex del mirall narcís en què alguns joves passen el temps contemplant. Aquesta identitat fantasmàtica només és possible a través d'una escenificació «forta» en els escenaris de la vida urbana, un paper dramàtic  que tant les estructures socials solidificades com la indiferència mútua que regna als carrers els regategen.

Qui adopta els trets externs que se suposa que corresponen als heavies, als tecno, als ciberpunk, als alternatius ... el que vol és ser, sigui com sigui, interessant. Es té interès a despertar interès en els qui haurien d'estar interessats en percebre'ls. El control sobre les impressions se suscita per una dotació de signes que permet al seu usuari ser reconegut com una cosa i prou, o almenys com preferentment una cosa, a la manera de qui utilitza un uniforme. L'estatut i la funció social de la persona uniformada són, allà on vagi o on es trobi, faci el que faci, sempre que mantingui el seu aspecte, els mateixos. Les adhesions estètiques de què estem parlant porten a les seves últimes conseqüències el que Bourdieu anomenava «visió petitburgesa sobre la identitat», que pretén reduir l'ésser social en ser percebut, mostrat, representat, amb freqüència a través del consum i sense al.ludir al lloc real que s'ocupa en les relacions de producció.

Ara bé, de manera paradoxal, el jove «amb estil» vol ser reconegut no com el que és, sinó justament com el que ni és, ni ha estat, ni serà probablement mai. Com ha assenyalat Bourdieu, referint-se a les estratègies basades en el gust exhibit –en vaig parlar a classe fent referència al seu llibre La distinción  (Paidós), les seves operacions pràctiques no són ni intencionals, ni utilitaristes, ni finalistes, ni tan sols racionals en el sentit weberià, però tampoc gratuïtes. Són sobretot interessades, en el sentit que denota el seu origen en interesse, que significa formar part, participar, estar inclòs. O, més aviat, com proposa tot seguit Bourdieu, il.lusionades, de illusio, derivada de ludus, estar ficat en el joc, prendre-s'ho seriosament, tenir al cap les estructures del món en què es juga, fascinació per la qual cosa no deixa de ser més que una complicitat ontològica entre les estructures mentals i les estructures de l'espai social en què s'està, i que, en aquest cas, és un món dins el món, o millor dit un món la funció és donar-li l'esquena al món real de la societat, ocultés d'ell, escapolir dels seus constrenyiments per la via de la disfressa. Identitat Narcisa que respon a la voluntat radical de ser contemplat, sigui com sigui, fins i tot amb fàstic, amb odi, amb inquietud o amb por. Ànsia irrefrenable de protagonisme en aquest espai públic del qual aspiren a ser protagonistes escènics, esforç agosarat per ser vistos, per ser advertits, per ser si cal fins i tot temuts, entre la massa humana indiferenciada que els envolta.

Es planteja en aquest cas una qüestió relativa a la naturalesa dels continguts simbòlics específics d'aquestes noves etnicitats: la de si articulen alternatives reals al sistema de món al qual semblen donar l'esquena o contestar, o si, per contra, consituexen versions seves més o menys perverses. En altres paraules, si les microcultures juvenils haurien de ser considerades, respecte de la cultura dominant, en termes de dissonància o de ressonància. La premissa teòrica major a l'hora de considerar aquest tema és que a les societats urbanitzades les institucions socialitzadores primàries -família, escola, religió, política, sistema econòmic, mercat, empresa- resulten insuficients o ineficaces per tal de resoldre les contradiccions i desorientacions a que la vida contemporània a les ciutats sotmet a l'experiència, provocant amplis espais vacants en els quals els subjectes queden abandonats a una intempèrie estructural, per dir-ho. Aquests espais assilvestrats eren colonitzats per comunitats precàries i provisionals, la funció de les quals era dotar els individus d'una organització formal i un sentit moral bàsic dels quals les institucions socials tradicionals no aconseguien pertretxar-los. Per molt que es presentin eventualment com alternatives a l'ordre dominant, es constitueixen en la pràctica en succedanis seus, la tasca bàsica de les quals seria afrontar una situació crònica i generalitzada d'anomia, cobrint forats, teixint xarxes informals que complementen instàncies institucionals deficients o avariades, aixecant estructures interpersonals suplementàries o paral.leles que se superposen al sistema institucional i existeixen en virtut seva. No és tan sols que aquestes microorganitzacions socials d'interval no constitueixen cap amenaça per ordre establert -per molt que el seu aspecte estrany pugui comportar una mala reputació-, sinó que es conformen en garantia del bon metabolisme del marc institucional formal en societats complexes.

La tesi a la que faig esment és ben interessant. La teniu disponible a la xarxa. És a

[La fotografia de l'entrada prové de clickphotoclick.wordpress.com/]

Comentaris