MAPA de l’Animació Sociocultural a CATALUNYA


logo_CASC Es tracta d’elaborar una base de dades que contingui les diferents entitats, institucions, organismes i empreses que estan duent a terme projectes d’animació sociocultural a Catalunya. 

Font: Coordinadora per a l'Animació Sociocultural de Catalunya (CASC_CAT)En l’Assemblea constituent de la CASC_CAT es proposa elaborar un Mapa de l’Animació Sociocultural a Catalunya. Aquest mapa ens permetrà saber qui està treballant en animació sociocultural, el que està fent, on ho està fent i amb quina finalitat ho està fent.

Som conscients de que moltes vegades es malversen esforços i recursos pel sol fet de no saber què es fa en el territori més proper. Es dóna sovint el fet de que allò en que estem treballant, ja ho estan treballant els nostres veïns, que aquell projecte que creiem innovador, ja s’ha experimentat o que allò que no hi trobem la solució, ha estat un èxit en determinades comunitats.

Es pretén que aquest mapa sigui una eina viva, en renovació constant que permeti informar-nos sobre les experiències en animació sociocultural que s’estan duent a terme al nostre país. Això facilitarà el treball en xarxa de totes les persones implicades en l’ASC i permetrà ajuntar esforços, engegar iniciatives i aprofitar sinèrgies.

Creiem que la Coordinadora per a l’Animació Sociocultural de Catalunya és un bon punt de partida per aconseguir aquest ambiciós projecte, ja que aglutina les entitats que treballen en ASC, els seus professionals i voluntaris i el món de la formació.

OBJECTIUS:
  • Aconseguir una base de dades dinàmica que permeti el treball en xarxa.
  • Situar sobre el territori les intervencions en ASC.
  • Saber quins professionals estan treballant en ASC
  • Conèixer els diferents projectes referits a l’animació sociocultural que es duen a Catalunya.
METODOLOGIA
Es parteix d’una comissió formada per màxim 6 persones sorgides entre els voluntaris del CASC_CAT que seran les persones que planificaran el projecte, dissenyaran la base de dades i es preocuparan d’elaborar un aplicatiu per a la recollida de dades.

Els membres de la comissió treballaran on-line, sempre que es pugui, per salvar les distancies territorials dels membres. Es faran les reunions presencials imprescindibles.

La fitxa de dades se somet a criteri d’experts per a ser validada. Es demana valorar la univocitat, pertinença i importància de les dades que es demanen. Es fa arribar a diferents entitats, institucions i persones, dels quals n’obtenim cinc respostes.

RECURSOS HUMANS
La comissió encarregada sorgeix, en principi, de les persones que van prestar-se a formar part d’aquesta comissió. Seria interessant que en la comissió hi haguessin persones que representin tot el territori. Ens faltaria algú de les comarques lleidatanes.

Pilar Figueras: pfiguer3@xtec.cat Tarragona
Pilar Nus: pilar.nus@gencat.net Barcelona
Jordi Valldeoriola jordi.valldeoriola@uvic.cat  Vic
Anna Planas  anna.planas@udg.edu  Girona
Ana Novella anovella@ub.edu Barcelona

La funció d’aquestes persones serà la de decidir quina informació ha de contenir l’aplicatiu i la base de dades, cercar algú que creï l’aplicatiu i la base de dades, pressupostar el projecte i cercar finançament.

Comentaris