11 i 12 de febrer: 'Pensar el moment'

11 i 12 de febrer: 'Pensar el moment'Aquestes jornades sorgeixen d'una necessitat compartida. La necessitat de sortir dels ritmes vertiginosos a les que ens hem acostumat, buscar un espai per escoltar-nos i reflexionar col·lectivament més enllà del nostre sector, organització o col·lectiu. Creiem que hem de generar ritmes diferents on el pensament tingui el seu espai concret.

Després de la #tardorcalenta, pensem que és un bon moment no només per compartir un anàlisis crític de la situació del 15M, sinó també per començar a esbossar possibles estratègies a l'alçada de la situació política actual. Una situació que s'intensificarà en els pròxims mesos i per la qual necessitarem tota la intel·ligència col·lectiva que siguem capaces de crear.


Aquesta proposta no sorgeix de, ni pretén ser aprovada per, cap assemblea. Volem crear un espai de debat, no representatiu ni decisori, en el que es participa a títol individual.

Sabem que no podem tractar amb dos dies totes les qüestions i debats que travessen el moviment, així que deixarem algunes qüestions de gran importància de banda (per exemple, quines alternatives al capitalisme som capaces de crear? Com arribar a un sistema de presa de decisions realment horitzontal en el que ens podem sentir còmodes totes les assemblees i sectors en lluita?).Humilment plantegem 4 blocs que creiem que ens poden enriquir a totes abordant els temes més immediats:

1.- Pensem el present: Presentació dels espais d'intervenció política que configuren el 15M
[Què hem estat fent, quina valoració fem, què pensem fer en els pròxims mesos]

2.- Pensem les debilitats. On ens ha situat la successió de mobilitzacions i assemblees que ens han mantingut ocupades aquests últims mesos?
[Un espai per analitzar la situació del 15M de forma global, una invitació a l'autocrítica i a la detecció de debilitats]

3.- Pensem eines: Quines eines ens poden ser útils per seguir ampliant i aprofundir en la lluita contra el sistema capitalista?
[Des de la consulta popular a les diferents formes de vaga. Presentació i debat sobre les diferents propostes]

* Per alimentar el debat volem portat experiències d'altres indrets. Estem pensant amb el bloqueig de França o Oakland, els processos de les vagues universitàries a Xile o a Colòmbia o les vagues generals de Grècia

4.- Pensem el futur: Quines perspectives de lluita comuna som capaces de crear en els pròxims mesos?
[Un cop fet el mapa del present i el passat recent toca imaginar juntes la primavera]

A més, d'aquests 4 eixos, les jornades també pretenen ser un espai de convivència i de relació informal entre les persones que participem, per això, com un complement indispensable a les diferents sessions de debat, pensem organitzar menjador popular i algun concert.
Qüestionari per preparar les Jornades Pensem el Moment

Aquest qüestionari és una invitació a posar en comú les reflexions dels diferents grups implicats en el procés post 15-M. (Pensem en totes les assemblees territorials, sectors, grups de treball o comissions en actiu).

Què no són les jornades?
Aquestes jornades no són un espai de decisió del moviment. Es parlarà de propostes que estan sobre la taula en moltes de les nostres assemblees, possiblement s'abordin discussions estratègiques que pròximament haurem de plantejar-nos, però no són l'espai per resoldre cap d'aquests temes, són un espai (més) per tractar de pensar sobre aquests.

Cap de setmana de l'11 i 12 de febrer 2012
Lloc: encara per determinar, però serà a la ciutat de Barcelona
Twitter: @PensarelMoment

[CAST]
Estas jornadas surgen de una necesidad compartida. La necesidad de salir de los ritmos vertiginosos en las que nos hemos acostumbrado, buscar un espacio para escucharnos y reflexionar colectivamente más allá de nuestro sector, organización o colectivo. Creemos que debemos generar ritmos diferentes donde el pensamiento tenga su espacio concreto.Después de la # tardorcalenta, pensamos que es un buen momento no sólo para compartir un análisis crítico de la situación del 15M, sino también para empezar a esbozar posibles estrategias a la altura de la situación política actual. Una situación que se intensificará en los próximos meses y por la que necesitaremos toda la inteligencia colectiva que seamos capaces de crear.Esta propuesta no surge de, ni pretende ser aprobada por, ninguna asamblea. Queremos crear un espacio de debate, no representativo ni decisorio, en el que se participa a título individual.Sabemos que no podemos tratar con dos días todas las cuestiones y debates que atraviesan el movimiento, así que dejaremos algunas cuestiones de gran importancia de banda (por ejemplo, qué alternativas al capitalismo somos capaces de crear? Cómo llegar a un sistema de toma de decisiones realmente horizontal en el que nos podemos sentir cómodos todas las asambleas y sectores en lucha?).
Humildemente planteamos 4 bloques que creemos que nos pueden enriquecer a todas abordando los temas más inmediatos.1 .- Pensamos el presente: Presentación de los espacios de intervención política que configuran el 15M[¿Qué hemos estado haciendo, qué valoración hacemos, qué pensamos hacer en los próximos meses]2 .- Pensamos las debilidades. Donde nos ha situado la sucesión de movilizaciones y asambleas que nos han mantenido ocupadas estos últimos meses?[Un espacio para analizar la situación del 15M de forma global, una invitación a la autocrítica ya la detección de debilidades]3 .- Pensamos herramientas: ¿Qué herramientas nos pueden ser útiles para seguir ampliando y profundizar en la lucha contra el sistema capitalista?[Desde la consulta popular en las diferentes formas de huelga. Presentación y debate sobre las diferentes propuestas]* Para alimentar el debate queremos llevado experiencias de otros lugares. Estamos pensando con el bloqueo de Francia o Oakland, los procesos de las huelgas universitarias en Chile o en Colombia o las huelgas generales de Grecia4 .- Pensamos el futuro: ¿Qué perspectivas de lucha común somos capaces de crear en los próximos meses?[Una vez hecho el mapa del presente y el pasado reciente toca imaginar juntas primavera]

Además, de estos 4 ejes, las jornadas también pretenden ser un espacio de convivencia y de relación informal entre las personas que participamos, por ello, como un complemento indispensable en las diferentes sesiones de debate, pensamos organizar comedor popular y algún concierto.
Cuestionario para preparar las Jornadas Pensemos el Momento
Este cuestionario es una invitación a poner en común las reflexiones los diferentes grupos implicados en el proceso post 15-M. (Pensemos en todas las asambleas territoriales, sectores, grupos de trabajo o comisiones en activo).
Qué no son las jornadas?Estas jornadas no son un espacio de decisión del movimiento. Se hablará de propuestas que están sobre la mesa en muchas de nuestras asambleas, posiblemente aborden discusiones estratégicas que próximamente tendremos que plantearnos, pero no son el espacio para resolver ninguno de estos temas, son un espacio (más) para tratar de pensar sobre ellos.Fin de semana del 11 y 12 de febrero 2012Lugar: aún por determinar, pero será en la ciudad de BarcelonaMail: pensarelmoment@gmail.comGrupo: https://n-1.cc/pg/groups/1070017/jornades-pensar-el-moment/Twitter: @ PensarelMoment

Comentaris