JO VULL SER RADICAL! Una guia educativa per treballar la construcció d'identitats de gènere

filalagullaedualter
JO VULL SER RADICAL! Una guia educativa per treballar la construcció d'identitats de gènere. Amb aquesta guia us proposem fer un pas més en el qüestionament dels valors limitadors dels models de masculinitat i feminitat tradicionals, posant de relleu les conseqüències negatives que es deriven de la seva assumpció.

També volem compartir i experimentar conjuntament una sèrie de recursos que permetin als nois i noies assumir actituds i conductes més justes i saludables, sempre d’acord amb un model identitari que parteixi de les necessitats de cada individu.

Des de la nostra experiència podem afirmar que treballar la construcció identitària contribueix significativament a la millora de la cohesió i del funcionament del grup classe, així com a prevenir i combatre les violències que  genera el sistema sexe/gènere.

Aquesta guia didàctica està pensada per que el professorat la faci servir en els diferents àmbits flexibles del procés educatiu, ja siguin tutories amb el grup classe, processos d’acollida a l’inici del curs, a través de la programació d’educació per a la ciutadania o qualsevol altre espai formal o no formal que es consideri oportú.

ACTIVITATS
Epíleg

Comentaris