Artibarri: Acció comunitària per a millorar la vida individual

Amb l'objectiu de promoure el treball en xarxa com a mitjà per a créixer, millorar, disseminar o connectar projectes artístics d'acció comunitària on la participació de les persones es converteix en un eix central cap a la millora de la qualitat de vida individual i col·lectiva i cap a l'estímul del canvi social es va crear Artibarri.
Artibarri és un centre de recursos i una xacra a favor del desenvolupament d'aquests projectes que es basa en cinc eixos: manteniment del web com a espai d'intercanvi i directori d'entitats, publicacions i recull de documentació, trobades periòdiques, recerca i formació. La constatació que cal visibilitzar i fomentar el desenvolupament d'iniciatives centrades en la producció artística i cultural des de la societat civil va propiciar la materialització d'aquesta idea. 

Va ser arran de la Jornada de Can Bordoi, Joves i Inclusió Social, el novembre del 2001, en un procés animat per la Fundació Jaume Bofill en el que, durant els anys 2002 i 2003 que un grup divers de professionals, estudiants i activistes de l'àmbit català es van trobar periòdicament per reflexionar i compartir experiències sobre projectes artístics i educatius adreçats a joves en risc d'exclusió. El treball en xarxa es va dibuixar des de bon començament com el camí necessari per assolir l'objectiu de promoure els projectes artístics d'intervenció comunitària i, de manera més general, la democràcia cultural. Aquest procés, anomenat Joves, Creació i Comunitat, es va veure enriquit amb la realització de diverses jornades obertes en les què va participar un gran nombre de persones i entitats interessades en la temàtica. La necessitat de crear una xarxa d'iniciatives a nivell català va tornar a ser una crida unànime. A finals de maig del 2003, en el marc de la Trobada Internacional Joves, Creació i Comunitat, es va presentar per primera vegada la xarxa Artibarri. 

Els principis de partida que d'Artibarri defensa per als projectes comunitaris i col·laboratius són el comunitarisme, la participació, la transversalitat, l'horitzontalitat, la qualitat, la transformació i l'autonomia i autogestió. Per això, la metodologia de treball d'Artibarri es basa en el treball comunitari, l'aposta per la creació col·lectiva, el treball en xarxa, el compromís amb el context d'intervenció, el qüestionament de la diferència entre amateurs i professionals de la cultura, i l'aprenentatge participatiu.

Comentaris