La formalització del grup: fem una associació? (Guia ràpida)

La vida d'un grup no ha d'anar a remolc de l'organització, sinó al revés: és l'organització la que ha de ser un reflex del que el grup es proposa viure i realitzar. A més, l'organització ha de ser gestionable per part dels membres, és a dir, no ha de ser més complexa del que poden assimilar amb tranquil·litat.


Si ja tenim grup, per què constituir una associació?
Sí, ja tenim grup. Però ,per tal de poder sostenir aquest procés de construcció col·lectiva, sovint cal definir les formes de funcionament del grup per tal de convertir-lo en una organització democràtica, reconeguda socialment i amb capacitat operativa.

Aquesta formalització de l’organització no s’ha de fer necessàriament, ni molt menys, a través de la constitució d’una associació. Però, en tot cas, el repte de la definició dels estatuts (un dels requisits per tal de poder inscriure l’associació) és una bona oportunitat per a que el grup faci explícit els objectius de l’acció social que vol desenvolupar i defineixi el seu model organitzatiu.
Així, tenir estatuts, és útil per què:

· Pot ser una base tangible per obtenir subvencions, locals, o avantatges fiscals, signar convenis, etc.
· Donen una armadura al funcionament intern i doten el grup d'un cordó de seguretat si sobrevenen crisis a propòsit de la funció de líder o de les orientacions internes i externes.


Des del moment que un grup decideix reunir-se per realitzar activitats de caràcter social més enllà dels interessos particulars, neix un moviment associatiu. Tot i que la llei parla d'un mínim de 3 persones, és aconsellable que hi hagi al voltant de 10 persones dintre una associació. Aquest grup inicial esdevindrà el principal dinamitzador del procés de posada en marxa de l'associació, i és també el responsable de la tramitació dels procediments administratius legals fins que l'associació finalitzi els seus tràmits de constitució.

Abans de fer els primers passos per la constitució legal de l'entitat, és interessant tenir ben clar què es vol pretendre, les bases de funcionament i l'organització que farem servir per tirar-ho endavant. 

Per tal de constituir i inscriure una associació, cal en primer lloc saber l’àmbit d’actuació que es té previst per l’entitat ja que depenent d’on es duguin a terme les principals actuacions s’aplicarà una llei o una altra. Cal plantejar-se després quin és el tipus d’associació que més interessa.

Ara ja podem passar a la paperassa que haurem d'omplir (tranquil·litat, que no és massa complicat). 

Tant en el procés de constitució com al llarg de la vida de l'entitat, cal que es tingui en compte la Llei Catalana d'Associació, que actualment és la llei 4/2008, de 2 de maig. El primer que ha de fer aquesta Comissió Gestora, és elaborar una sèrie de documents formals que hauran d'ésser ratificats per l'Assemblea Constituent, moment en el qual, aquell grup de persones físiques fundadores, passaran a crear una persona jurídica, que en tenir personalitat jurídica serà subjecte de drets i obligacions independents de les dels socis que la componen.

Per tal de poder constituir una associació el primer que cal tenir és capacitat de constitució, diu l’article 321-2 de la llei 4/2008, que tenen capacitat tant les persones físiques amb capacitat d’obrar com les jurídiques, privades i públiques.

Respecte la constitució d’una associació, cal que els socis fundadors segueixen unes passes de caire formal per que l’associació es pugui inscriure en el registre d’associacions amb efectes de publicitat. Tot i que és des de l’acord de constitució que l’associació adquireix personalitat jurídica pròpia i per tant independent de la personalitat i la capacitat reconeguda als seus socis/es. 

Pots clicar sobre de cada apartat per accedir als models de documents en qüestió:
 
1) Acta fundacional
És un document on els socis fundadors acorden constituir l’associació, aprovar-ne els estatuts i elegir la junta directiva. S’hi han de fer constar les dades personals (noms, cognoms, NIF i domicili) de tots els socis fundadors i les seves signatures. Document.
- Presentar l'original.
- Cal que estigui signat per tots els socis fundadors amb nom i cognoms, domicili i DNI.
- Són obligatoris 3 càrrecs: President/a, Secretari/a i Tresorer/a.
2) Estatuts
És l’escrit on hi consten els principis bàsics de l’associació que es confeccionen sobre la base de les finalitats que es proposi dur a terme l’associació. Hi ha d’haver la data i la signatura de tots els socis fundadors.

Hi han de constar necessàriament les dades següents: Denominació, finalitats, domicili, àmbit, durada, òrgans directius i forma d’administració, admissió i pèrdua de la qualitat de soci o sòcia, drets i deures dels socis i sòcies, patrimoni fundacional o no, recursos econòmics previstos, règim disciplinari, causes de dissolució i destinació del patrimoni en la seva liquidació.

- Presentar l'original

- Escolliu el tipus d'associació que més us interessa ser.
QUINS PASSOS HEU DE SEGUIR UN COP S’HAN OMPLERT ELS DOCUMENTS?
Signats aquests documents pels socis fundadors l'associació ja existeix, i això vol dir que els acords són aplicables entre els socis i sòcies, però també ho són per a tercers que es vulguin relacionar amb l'associació?

No, per això existeix el Registre General de Dret i d’Entitats Jurídiques (Departament de Justícia), que és l'òrgan encarregat de donar fe pública de l'existència de l'associació, del contingut dels seus Estatuts i de la identitat de la junta directiva que en cada moment es faci càrrec de l'entitat. 

 
Un cop es té tota la documentació, ja es pot presentar la mateixa juntament amb la sol•licitud d’inscripció i el justificant del pagament de les taxes de Registre (una mica més de 30 €. Telemàticament, l’import de la taxa es redueix un 50%).

També és important saber que, depenent del tipus d’entitat i de les seves finalitats i activitats, es podrà sol·licitar inscripció en el registre corresponent, a més d’inscriure’s al registre d’associacions de la Direcció General de Dret i Entitats.  Alguns dels registres a què es poden acollir les associacions són el d’entitats mediambientals, el de les associacions de cooperació per al desenvolupament, el de joventut per a aquelles entitats dedicades activitats per nen i joves, el de Secretaria General de l’Esport per a aquelles entitats amb seccions esportives, els municipals, entre d’altres.
A la mateixa pàgina Web del Departament de Justícia, apareixen els models de document esmentats i que us poden servir de referència alhora de personalitzar-los d'acord amb les vostres característiques.

La conclusió del procediment d'inscripció es produirà mitjançant resolució expressa de l'òrgan competent. La inscripció únicament pot ésser denegada si el document no s'ajusta a les disposicions establertes per la llei d'associacions i en qualsevol cas, podrà ser objecte de recurs contenciós administratiu, per part de l'associació.

4) Sol·licitud NIF Hisenda Un cop s’ha presentat tota la documentació a Registre, es pot sol·licitar un NIF provisional a Hisenda. Això es fa omplint un model 036 que es descarrega del web d’Hisenda i amb això ja es pot operar en el tràfic mercantil. El NIF és un document necessari per tal de poder iniciar l’activitat econòmica de l’associació, per exemple per poder emetre factures. Tot i això, fins que Registre no contesti la inscripció definitiva de l’associació, no es podrà demanar a Hisenda el NIF definitiu, seguint mateix procediment (omplir un model 036).


Pel que fa a les obligacions fiscals, si l’entitat té activitat econòmica caldrà donar-se d’alta en el IAE i, si factura, haurà de presentar IVA (excepte en el cas que es demani exempció) i IS.

La documentació que cal presentar a Hisenda és:
1. Model 036 emplenat
2. Còpies dels documents presentats al Departament de Justícia (estatuts, acta fundacional i sol·licitud)
3. Fotocòpia del document identificatiu de la persona que signa el Model 036 (que ha de ser un dels socis fundadors de l’associació).

Comentaris